Priser

Fri rettshjelp

Vi yter bistand på en rekke saksområder hvor klienten kan ha krav på fri rettshjelp. For straffesakene gjelder særlige regler (se Straffesaker). Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Det omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Hvam får?

Du kan få fri rettshjelp i for eksempel familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig, oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold og i trygdesaker på klagestadiet. Det er et grunnvilkår at inntekten din ikke overstiger rettshjelpslovens inntektsgrenser.

Uavhengig av inntekt og formue kan du få fri rettshjelp blant annet i saker om barnevern og mishandling fra nærstående, eller hvis du som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Vi gir deg veiledning i forhold til om du har krav på fri rettshjelp. Vi må i den enkelte saken vurdere konkret om vi ønsker å påta oss et oppdrag.

Straffesaker

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet.

Hva dekkes ikke av det offentlige?

Men staten betaler ikke for forsvarerbistand i absolutt alle typer straffesaker. Det gjelder for eksempel saker hvor et forelegg ikke har blitt vedtatt, det gjelder de fleste promillesaker og det kan gjelde bistand før det er tatt ut tiltale. I slike saker avtaler vi konkret hva som skal betales hvis det er ønskelig med vår bistand. Det kan dreie seg om én times rådgivning eller omfattende bistand i for eksempel en alvorlig sak vedrørende økonomisk kriminalitet. Timesatsen vil variere fra den offentlige salærsatsen på kr. 945,- per time til vår vanlige salærsats i andre saker (se Sivile saker).

Sivile saker

Heldigvis har ikke alle behov for bistand i en straffesak. Og mange trenger advokat uten at man fyller vilkårene for fri rettshjelp. Vi yter også bistand på en rekke andre områder og i forhold til klienter som ikke har krav på fri rettshjelp.

Vi har god kompetanse der det er nødvendig med en advokat med omfattende prosedyreerfaring dersom saken ender for retten. Ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere saken!

Salær

I mange tilfeller kan vår bistand dekkes helt eller delvis av forsikringsordninger. I andre tilfeller må klienten selv betale. Vårt salær beregnes skjønnsmessig, hovedsakelig basert på den tiden vi har benyttet på oppdraget slik dette er avtalt. Timesatsen i sivile saker, hvor det ikke ytes fri rettshjelp, er fra kr. 1.600,- til 2200,- både for privatpersoner og bedrifter. Det må i henhold til lovgivningen betales moms med 25 % på advokattjenester.

Faste priser

Noen ganger vil vi kunne gi faste prisr eller anslå omtrentlige priser for oppdraget på forhånd. Andre ganger er dette vanskelig eller umulig, spesielt i større saker som havner for retten.

I sivile saker vil vi normalt gi en skriftlig bekreftelse på oppdraget. Enkelte oppdrag er imidlertid så små at det er urimelig å bruke tid på å skrive oppdragsbekreftelse. I slike tilfeller er ikke skriftlig oppdragsbekreftelse nødvendig eller praktisk.