Anett Beatrix Osnes Fause

Arbeidsrett og organisasjonsrett

Arbeids- og organisasjonslivet har blitt en arena i kontinuerlig juridisk utvikling. Mange har oppdragsbaserte koblinger til arbeidslivet, og den tradisjonelle arbeidslivsmodellen gir ikke alltid rom for de ønskede løsninger. Vi har erfaring fra saker etter både arbeidsmiljøloven og statsansatteloven og bistår arbeidsgivere og arbeidstakere/oppdragstakere i forhandling og rettslig prosess om arbeidsrettslige og organisasjonsrettslige spørsmål.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter og foreninger, samt privatpersoner med råd og rettslige skritt innenfor følgende områder:

 

 • Ansettelse
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Tvister om arbeidsforhold, herunder bistand i forbindelse med avskjed og oppsigelse
 • Rettighetsvern i forbindelse med granskning eller «faktaundersøkelse»
 • Bistand i forbindelse med varsling etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A eller organinterne retningslinjer    
 • Bistand i forbindelse med tilsyn og/eller pålegg fra tilsynsmyndighet

Barnevernrett

Et av firmaets sentrale arbeids- og fagområder er barnevern. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak.

Vi bistår den private (foreldrene eller barnet selv) eller offentlige part i forbindelse med ulike tiltak fra barnevernet rettet mot barn og ungdom. Advokat Drechsler har erfaring som fylkesnemndsleder fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saken i Troms og Finnmark.

Oppdragene for private parter dekkes av det offentlige i henhold til rettshjelpsloven.

Vi bistår klienter innen følgende problemstillinger:

 • Omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • Regulering av samvær mellom barn og biologiske foreldre
 • Tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom
 • Dialog mellom klient og barneverntjenesten

Offentlig rett/forvaltningsrett

Samfunnet er i dag gjennomregulert og en stor del av våre liv har i dag en side til det offentlige. Reglene er ofte komplekse og vanskelige å orientere seg i. Ønsker du hjelp til å vurdere lovligheten av et vedtak eller ønsker du hjelp til å fremme dine argumenter overfor kommune, fylkeskommune eller stat? Vi har erfaring fra offentlig saksbehandling og bistår privatpersoner og bedrifter i kommunikasjonen med det offentlige.

Vi bistår små og mellomstore bedrifter, samt privatpersoner med råd og rettslige skritt innenfor følgende områder:

 • Dialog med offentlig forvaltning
 • Utforming av søknader
 • Rådgivning i forbindelse med klage
 • Bistand ved klage over enkeltvedtak
 • Varsling om kritikkverdige forhold
 • Bistand i forbindelse med ilagt forvaltningssanksjon, rettighetstap eller overtredelsesgebyr

Personvern

Enkelte vedtak og pålegg fra det offentlige og enkelte handlinger fra enkeltpersoner rundt oss har negative og uønskede konsekvenser for vår rett til privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse. Inngrep i vernet om det private krever hjemmel i lov, og lovgiver har også forpliktet seg til å sørge for et regelverk som i tilstrekkelig grad beskytter den enkelte mot krenkelser fra andre. Den rettslige reguleringen av det private er kompleks, og har i stor grad sitt utspring i internasjonale regelsett. Fause har forsket på de rettslige grenser for det private, og hun har også erfaring som utreder og partsrepresentant i saker hvor det offentlige eller privatpersoner har krenket retten til privatliv, familieliv, hjem og korrespondanse.      

Vi bistår små og mellomstore bedrifter, samt privatpersoner med råd og rettslige skritt innenfor følgende områder:

 • Bistand i forbindelse med tilsyn eller kontroll fra offentlig tilsynsmyndighet
 • Rettighetstap
 • Netthets eller andre former for krenkende ytring eller atferd mot person eller virksomhet
 • Personopplysningsvern og spørsmål om bruk av personopplysninger etter personopplysningslovgivningen
 • Integritetskrenkende inngrep fra det offentlige; f.eks. tvangsinngrep etter barnevernlov, helse- og omsorgstjenestelov, psykisk helsevernlov og smittevernlov

Strafferett

Forsvarer

Vi påtar oss forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner. Dette omfatter også saker hvor siktede/tiltalte har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, slik at vårt arbeid med saken dekkes av det offentlige.

Vi bistår enkeltpersoner og bedrifter i alle typer straffesaker.

 • vold- og vinningssaker
 • narkotika
 • sedelighet
 • økonomiske straffesaker
 • forvaring
 • tvunget psykisk helsevern
 • gjenopptakelse av straffesaker
 • ærekrenkelser

Bistandsadvokat

Advokat Drechsler har god erfaring med oppdrag som bistandsadvokater for skadelidte og etterlatte i straffesaker. I tillegg til å gi bistand, informasjon og oppfølging under etterforskning og i hovedforhandling, fremmer bistandsadvokaten krav om økonomisk erstatning og oppreisning. Advokatkostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange saker av det offentlige.

Cecilie E. Drechsler

Arverett

Legalarv og testamentsarv

Vi bidrar med alminnelige rådgivning om arv etter loven. Mange ønsker å opprette et testament. Dette kan skyldes flere ekteskap og barnekull, spesielle formuesposter og annet. I dette fagområdet bistår vi med opprettelse av testamenter tilpasset den enkelte klients behov.

Uskifte

Gjenlevende ektefelle kan i en rekke tilfeller bli sittende i uskiftet bo, ved førstavdødes død. Uskifteinstituttet inneholder viktige bestemmelser som det er nødvendig å kjenne til før gjenlevende og/eller arvingene kan ta et standpunkt til dette. I dette fagområdet bidrar vi med rådgivning og praktisk og rettslig arbeid i forbindelse med etablering av uskifte.

Dødsboskifte

Vi bistår ved både sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger, samt bistand i forbindelse med private og offentlige dødsboskifter, herunder oppfølgning av alle formaliteter, proklama, arvemelding og dødsboligning mv.

Barnerett

Barn og foreldres rettigheter

Vi bidrar til avklaring av barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m.

Barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste». Betydningen av forliksløsninger er hensyntatt av lovgiver, og fokus settes derfor ofte på å få til løsninger via mekling. Dette gjennomføres delvis via domstolene. I dette fagområdet bistår vi i utenrettslige og rettslige meklinger, samt i nødvendige rettslige prosesser i slike saker. Vi har solid forhandlings- og prosedyreerfaring.

Barnevernrett

Et av firmaets sentrale arbeids- og fagområder er barnevern. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak.

Vi bistår den private (foreldrene eller barnet selv) eller offentlige part i forbindelse med ulike tiltak fra barnevernet rettet mot barn og ungdom. Advokat Drechsler har erfaring som fylkesnemndsleder fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saken i Troms og Finnmark.

Oppdragene for private parter dekkes av det offentlige i henhold til rettshjelpsloven.

Vi bistår klienter innen følgende problemstillinger:

 • Omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • Regulering av samvær mellom barn og biologiske foreldre
 • Tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom
 • Dialog mellom klient og barneverntjenesten

Ekteskap

Formuesforhold

Ekteskap har vidtrekkende økonomiske konsekvenser for ektefellene. Dette gjelder både om ekteskapet varer «livet ut» eller det oppløses ved separasjon/skilsmisse. Mange problemer kan unngås gjennom konkret og individuell bistand. Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ ektepakter knytter til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie.

Skifteoppgjør

Ved separasjon/skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Ofte kan det dreie seg om kompliserte faktiske forhold knyttet til verdsettelse av eiendommer og forretningsvirksomhet, aksjer og verdipapirer. Ulike typer gjeld skal hensyntas og fordelingsnøklene mellom partene skal baseres på det formuesforholdet partene har. Noen skifteoppgjør er enkle, noen kan være svært kompliserte. I dette fagområdet bistår vi både ved private og offentlige skifteoppgjør.

Fast eiendom

Advokat Drechsler tilbyr advokattjenester for eiere, rettighetshavere/leietakere, investorer og utviklere innen de fleste aspekter av fast eiendoms rettsforhold, herunder:

 • Husleietvister
 • Hjelp til å sette opp husleiekontrakter for husrom og lokaler
 • Bostøtteordninger
 • Tomtefeste
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Rådgivning til kjøper, selger og megler ved boligsalg
 • Kartlegging og løsning av tvister som gjelder eiendom
 • Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig
 • Reklamasjon ved kjøp og salg av håndverkertjenester
 • Nabotvister og veiretter

Samboere

Samboeres rettsforhold

De som velger å gå inn i et samboerforhold lever ikke i et «rettstomt» rom. Dette gjelder uavhengig av samboerforholdets varighet. I dette fagområdet bistår vi med opprettelse av samboeravtaler og testamenter. Slike dokumenter vil bidra til å unngå konflikter ved opphør av samboerforhold i live eller ved død.

Strafferett

Forsvarer

Vi påtar oss forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner. Dette omfatter også saker hvor siktede/tiltalte har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, slik at vårt arbeid med saken dekkes av det offentlige.

Vi bistår enkeltpersoner og bedrifter i alle typer straffesaker.

 • vold- og vinningssaker
 • narkotika
 • sedelighet
 • økonomiske straffesaker
 • forvaring
 • tvunget psykisk helsevern
 • gjenopptakelse av straffesaker
 • ærekrenkelser

Bistandsadvokat

Advokatfirmaet Drechsler har god erfaring med oppdrag som bistandsadvokater for skadelidte og etterlatte i straffesaker. I tillegg til å gi bistand, informasjon og oppfølging under etterforskning og i hovedforhandling, fremmer bistandsadvokaten krav om økonomisk erstatning og oppreisning. Advokatkostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange saker av det offentlige.

Skatt

Advokat Drechsler har lang erfaring fra skatteetaten og har særlig erfaring fra personbeskatning, herunder også internasjonal personskatt, spørsmål knyttet til arbeidsgivers plikter etter skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Vi gir råd til klienter i forbindelse med spørsmål knyttet til selvangivelse, meldinger mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene, besvare henvendelser fra skatte- og avgiftsmyndigheter, klage på skatte- og avgiftsvedtak, spørsmål knyttet til tilleggsskatt samt vurdere søksmål mot staten og gjennomføre slike.