DRECHSLER AS

«Where there is much light the shadows are deep»

Nyheter

Om Advokatfirmaet Drecshler AS

Høsten 2010 etablerte Cecilie E. Drechsler egen advokatvirksomhet, Advokatfirmaet Drechsler AS. Firmaet har en sentral og voksende portefølje innen områdene barn- familie-, arve- og strafferett.

Advokatfirmaet Drechsler har kontorfellesskap og samarbeid med Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS.

Advokat Cecilie Drechsler

«Min arbeidsdag er preget av å møte mennesker i konflikt og ofte i personlig krise. For meg er det viktig å gi mine kunder trygghet og ivaretagelse i utryggheten. For å løse konflikter er det essensielt at partene ser og forstår hvordan man selv påvirker konfliktsituasjonen og hva som kan bidra til gode løsninger. Å finne den rette balansen mellom det å være sterk og tydelig og samtidig vekke tillit og lojalitet i kundeforholdet, tenker jeg er min fremste personlige egenskap som advokat»

Utdannelse

Cecilie Drechsler er utdannet ved Universitetet i Tromsø, og ble uteksaminert høsten 1996.

Etter endt utdannelse var Drechsler fra 1996 til 2003 ansatt som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø. Fra 2004 til 2009 var hun ansatt som advokatfullmektig og advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø. Deretter har hun jobbet som fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark.

Advokat Cecilie Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre innenfor de fagområder hun arbeider.

Nyheter

Går du i de økonomiske kvinnefellene?

Går du i de økonomiske kvinnefellene?

Ni av ti minstepensjonister er fortsatt kvinner, og de har en pensjon som utgjør om lag 185 000 kroner i året. Det må vi gjøre noe med, sier Cecilie E. Drechsler. Etter pensjonsreformen teller hvert år man er i arbeid. Kvinner kommer ofte dårligere ut av flere...

les mer
Bli sameiere? Slik sikrer dere rett eierandel

Bli sameiere? Slik sikrer dere rett eierandel

De fleste som kjøper bolig sammen, har forskjellig egenkapital. Hvordan kan dere sikre at eierforholdet blir rettferdig og at ingen går i boligfella? Mange par som kjøper bolig sammen, vet ikke hvordan de skal fordele boliglånet. De vet ofte heller ikke hvem som eier...

les mer
Barnerett

Barn og foreldres rettigheter

Vi bidrar til avklaring av barns rettigheter etter barneloven og spesiallovgivningen, samt foreldres kompetanse til å treffe avgjørelser på barnas vegne. Lovgivningen på dette området er spredt og omfatter spørsmål knyttet til skole og utdanning, helse og livssyn, vergemål, økonomiske forhold m.m.

Barnefordeling, foreldreansvar og samværsrett

I forbindelse med samlivsbrudd er det viktig at barna ivaretas på best mulig måte. Barnelovens fokus er at alle avgjørelser etter denne loven skal baseres på løsninger som er til «barnets beste». Betydningen av forliksløsninger er hensyntatt av lovgiver, og fokus settes derfor ofte på å få til løsninger via mekling. Dette gjennomføres delvis via domstolene. I dette fagområdet bistår vi i utenrettslige og rettslige meklinger, samt i nødvendige rettslige prosesser i slike saker. Vi har solid forhandlings- og prosedyreerfaring.

Ekteskap

Formuesforhold

Ekteskap har vidtrekkende økonomiske konsekvenser for ektefellene. Dette gjelder både om ekteskapet varer «livet ut» eller det oppløses ved separasjon/skilsmisse. Mange problemer kan unngås gjennom konkret og individuell bistand. Vi bistår ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ ektepakter knytter til bestemmelser om felleseie, skjevdeling og særeie.

Skifteoppgjør

Ved separasjon/skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom ektefellene. Ofte kan det dreie seg om kompliserte faktiske forhold knyttet til verdsettelse av eiendommer og forretningsvirksomhet, aksjer og verdipapirer. Ulike typer gjeld skal hensyntas og fordelingsnøklene mellom partene skal baseres på det formuesforholdet partene har. Noen skifteoppgjør er enkle, noen kan være svært kompliserte. I dette fagområdet bistår vi både ved private og offentlige skifteoppgjør.

Samboere

Samboeres rettsforhold

De som velger å gå inn i et samboerforhold lever ikke i et «rettstomt» rom. Dette gjelder uavhengig av samboerforholdets varighet. I dette fagområdet bistår vi med opprettelse av samboeravtaler og testamenter. Slike dokumenter vil bidra til å unngå konflikter ved opphør av samboerforhold i live eller ved død.

Arverett

Legalarv og testamentsarv

Vi bidrar med alminnelige rådgivning om arv etter loven. Mange ønsker å opprette et testament. Dette kan skyldes flere ekteskap og barnekull, spesielle formuesposter og annet. I dette fagområdet bistår vi med opprettelse av testamenter tilpasset den enkelte klients behov.

Uskifte

Gjenlevende ektefelle kan i en rekke tilfeller bli sittende i uskiftet bo, ved førstavdødes død. Uskifteinstituttet inneholder viktige bestemmelser som det er nødvendig å kjenne til før gjenlevende og/eller arvingene kan ta et standpunkt til dette. I dette fagområdet bidrar vi med rådgivning og praktisk og rettslig arbeid i forbindelse med etablering av uskifte.

Dødsboskifte

Vi bistår ved både sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger, samt bistand i forbindelse med private og offentlige dødsboskifter, herunder oppfølgning av alle formaliteter, proklama, arvemelding og dødsboligning mv.

Barnevernsrett

Et av firmaets sentrale arbeids- og fagområder er barnevern. Barnevernloven regulerer myndighetenes rett til å gripe inn overfor foreldre når barn ikke ivaretas på en tilfredsstillende måte og det er nødvendig å gripe inn med såkalte tvangsvedtak.

Vi bistår den private (foreldrene eller barnet selv) eller offentlige part i forbindelse med ulike tiltak fra barnevernet rettet mot barn og ungdom. Advokat Drechsler har erfaring som fylkesnemndsleder fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saken i Troms og Finnmark.

Oppdragene for private parter dekkes av det offentlige i henhold til rettshjelpsloven.

Vi bistår klienter innen følgende problemstillinger:

 • Omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem eller institusjon
 • Regulering av samvær mellom barn og biologiske foreldre
 • Tiltak ved ulike atferdsproblemer hos barn og ungdom
 • Dialog mellom klient og barneverntjenesten
Strafferett

Forsvarer

Vi påtar oss forsvareroppdrag av alle slag for privatpersoner. Dette omfatter også saker hvor siktede/tiltalte har krav på offentlig oppnevnt forsvarer, slik at vårt arbeid med saken dekkes av det offentlige.

Vi bistår enkeltpersoner og bedrifter i alle typer straffesaker.

 • vold- og vinningssaker
 • narkotika
 • sedelighet
 • økonomiske straffesaker
 • forvaring
 • tvunget psykisk helsevern
 • gjenopptakelse av straffesaker
 • ærekrenkelser

Bistandsadvokat

Advokat Drechsler har god erfaring med oppdrag som bistandsadvokater for skadelidte og etterlatte i straffesaker. I tillegg til å gi bistand, informasjon og oppfølging under etterforskning og i hovedforhandling, fremmer bistandsadvokaten krav om økonomisk erstatning og oppreisning. Advokatkostnadene ved slike oppdrag dekkes i mange saker av det offentlige.

Fast eiendom

Advokat Drechsler tilbyr advokattjenester for eiere, rettighetshavere/leietakere, investorer og utviklere innen de fleste aspekter av fast eiendoms rettsforhold, herunder:

 • Husleietvister
 • Hjelp til å sette opp husleiekontrakter for husrom og lokaler
 • Bostøtteordninger
 • Tomtefeste
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Rådgivning til kjøper, selger og megler ved boligsalg
 • Kartlegging og løsning av tvister som gjelder eiendom
 • Reklamasjon ved kjøp og salg av bolig
 • Reklamasjon ved kjøp og salg av håndverkertjenester
 • Nabotvister og veiretter
Skatt

Advokat Drechsler har lang erfaring fra skatteetaten og har særlig erfaring fra personbeskatning, herunder også internasjonal personskatt, spørsmål knyttet til arbeidsgivers plikter etter skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Vi gir råd til klienter i forbindelse med spørsmål knyttet til selvangivelse, meldinger mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene, besvare henvendelser fra skatte- og avgiftsmyndigheter, klage på skatte- og avgiftsvedtak, spørsmål knyttet til tilleggsskatt samt vurdere søksmål mot staten og gjennomføre slike.